TIN TỨC
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ NĂM 2022
Cập nhật lúc: 12:00 AM, ngày 01/01/1900

          Thực hiện Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021-2025; căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh duyệt phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia, cấp tỉnh và các Chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN năm 2022, Ngày 17/2/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch  số 20/KH – SKHCN phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Chè Phú Thọ năm 2022.

Mục đích: Cụ thể hóa nội dung kế hoạch năm 2022 để thực hiện Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, làm căn cứ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

          Yêu cầu

          - Các hoạt động của kế hoạch phải được triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định; đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả thiết thực, phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, doanh nghiệp vùng sản xuất Chè Phú Thọ trong việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT).

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch phải đúng mục đích, có hiệu quả, không lãng phí, tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật.

            Các hoạt động của kế hoạch gồm:

          1. Thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và quảng bá, giới thiệu NHCN Chè Phú Thọ và các sản phẩm mang NHCN Chè Phú Thọ

          2. Hỗ trợ phát triển sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ

          3. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ

          4. Đề xuất nhiệm vụ cấp Nhà nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ quốc gia:

Sở Khoa học và Công nghệ giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc sở và các đơn vị có liên quan tham mưu cho lãnh đạo sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định. Các đơn vị trực thuộc sở và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch. 

Chi tiết Kế hoạch số 20/KH - SKHCN

                                     Nguồn: TCCL Phú Thọ tổng hợp

 


Các tin khác:

Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ.

Phối hợp triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.

Ngắm hoàng hôn trên đồi chè Phú Thọ

Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025

Kết quả thực hiện dự án " Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ "

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

HỘI THẢO ĐẦU BỜ MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT CHÈ MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ PHÚ THỌ”

Công nhận thương hiệu Chè Phú Thọ: Nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHÈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

Ra mắt nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”