TIN TỨC
Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025
Cập nhật lúc: 12:00 AM, ngày 01/01/1900

Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3232/KH-UBND về việc phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025.

I- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh.

- Khai thác, phát huy có hiệu quả giá trị của văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ NHCN Chè Phú Thọ sau khi được cấp, gắn mục tiêu phát triển bền vững ngành chè với mục tiêu xây dựng, phát triển và khẳng định thương hiệu sản phẩm chè Phú Thọ trên thị trường trong và ngoài nước. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- 100% sản phẩm chè của các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP của tỉnh đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 sao trở lên được tư vấn, hướng dẫn rà soát điều kiện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ.

- Tăng thêm tối thiểu 05 doanh nghiệp, hợp tác xã đủ điều kiện và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ.

- 100% sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ có thể truy xuất được nguồn gốc, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy chế quản lý của cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN Chè Phú Thọ tại một số thị trường nước ngoài tiềm năng.

II- NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá NHCN Chè Phú Thọ và các sản phẩm mang NHCN Chè Phú Thọ

- Nội dung thông tin tuyên truyền, quảng bá: Tiềm năng phát triển chè của tỉnh; ý nghĩa, giá trị của NHCN Chè Phú Thọ; các sản phẩm chè an toàn, chất lượng cao mang NHCN Chè Phú Thọ; quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi tham gia sử dụng NHCN Chè Phú Thọ.

- Hình thức tuyên truyền, quảng bá: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương (Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử, Website, các tạp chí, ấn phẩm, tờ rơi; thông qua hoạt động của các Công ty lữ hành du lịch, các diễn đàn, hội thảo, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; thông qua mô hình không gian văn hóa trà và trung tâm giới thiệu sản phẩm mang NHCN Chè Phú Thọ; pano, áp phíc tuyên truyền NHCN Chè Phú Thọ tại các khách sạn, resort, nhà hàng, khu du lịch, các tuyến đường chính, các khu sản xuất, kinh doanh chè tập trung, …

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm (Năm 2021 - 2025).

2. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng NHCN Chè Phú Thọ

- Nội dung thực hiện: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Sở hữu Trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy chế quản lý NHCN Chè Phú Thọ; hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến, hệ thống truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và công bố chất lượng sản phẩm; hướng dẫn rà soát điều kiện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý sử dụng và phát triển NHCN Chè Phú Thọ.

- Đối tượng được tập huấn: Cán bộ quản lý của UBND cấp huyện và một số sở chuyên ngành; đại diện lãnh đạo quản lý của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hằng năm (Năm 2021 - 2025).

3. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ

3.1. Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản chè; hỗ trợ thực hiện các dự án sản xuất chè áp dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và theo hướng hữu cơ; bảo tồn và phát triển các giống chè đặc sản, chất lượng cao; hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến, hệ thống truy xuất nguồn gốc, mã số mã vạch; hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu hàng hóa, bao bì riêng cho các sản phẩm chè đặc thù, thế mạnh của tỉnh.

- Đối tượng được hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã có tiềm năng hoặc đã được cấp quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ.

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm và thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ hiện hành.

- Thời gian hỗ trợ: Năm 2021 - 2025.

3.2. Hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến công

- Nội dung hỗ trợ:

+ Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến chè an toàn và việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong việc thực hiện quy trình; hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh trồng chè giống mới chất lượng cao phục vụ chế biến chè xanh chất lượng cao; mô hình liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè an toàn, chất lượng cao theo hướng hàng hóa, áp dụng quy trình quản lý tiên tiến, …

+ Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất chè mang NHCN Chè Phú Thọ.

+ Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xuất sứ hàng hóa cho các sản phẩm chè.

- Đối tượng được hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến chè trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ thông qua Chương trình khuyến nông, khuyến công, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hằng năm và thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ hiện hành.

- Thời gian hỗ trợ: Năm 2021 - 2025.

3.3. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mang NHCN Chè Phú Thọ

- Nội dung hỗ trợ:

+ Hỗ trợ dự báo, cung cấp thông tin thị trường chè trong nước và quốc tế; hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ trên thị trường trong và ngoài nước; xây dựng hệ thống quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ; hỗ trợ tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước; hướng dẫn hỗ trợ tham gia thành viên, mở gian hàng giao dịch mua bán trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ giaothuong.net.vn và các sàn thương mại điện tử khác.

Tổ chức, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại ra nước ngoài, gặp gỡ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài nước; tham gia hội nghị kết nối cung cầu trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trong khu vực.

+ Hỗ trợ bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực xúc tiến thương mại, quản trị doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp.

+ Hỗ trợ xây dựng mô hình không gian văn hóa trà và trung tâm giới thiệu sản phẩm mang NHCN Chè Phú Thọ.

- Đối tượng được hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được cấp quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ.

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ hàng năm theo kế hoạch được phê duyệt, kết hợp lồng ghép vào Chương trình khuyến công, Chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch hằng năm.

- Thời gian hỗ trợ: Năm 2021 - 2025.

4. Đăng ký bảo hộ NHCN Chè Phú Thọ tại một số thị trường nước ngoài tiềm năng

- Nội dung thực hiện: Tổ chức khảo sát một số thị trường nước ngoài tiêu thụ lớn sản phẩm chè Phú Thọ, từ đó lựa chọn, xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN Chè Phú Thọ tại một số thị trường nước ngoài tiềm năng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ sang các thị trường nước ngoài trong thời gian tới.

- Hình thức hỗ trợ: Thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021 - 2030)

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2025.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở sữu trí tuệ liên quan đến NHCN Chè Phú Thọ

- Nội dung thanh tra, kiểm tra: Điều kiện được cấp và sử dụng NHCN Chè Phú Thọ; tiêu chí chất lượng sản phẩm mang NHCN Chè Phú Thọ; việc tuân thủ, chấp hành các quy chế quản lý và sử dụng NHCN Chè Phú Thọ; xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với NHCN Chè Phú Thọ. 

- Đối tượng được thanh tra và chịu sự kiểm tra: Các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng NHCN Chè Phú Thọ.

III- DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện giai đoạn 2021-2025: 28.400 triệu đồng

Trong đó:

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 13.400 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ TW và của tỉnh; nguồn kinh phí từ các Chương trình khoa học công nghệ, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch... (Nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo)

- Nguồn vốn đối ứng tự có và huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp, HTX: 15.000 triệu đồng.

2. Xây dựng, trình phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện: Hàng năm, trên cơ sở thực tế thực hiện nhiệm vụ và phân bổ nguồn trung ương, địa phương, khả năng bố trí ngân sách các chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương căn cứ chức năng nhiệm vụ, đề xuất cụ thể các hạng mục và chi tiết kinh phí đối với từng  nguồn cụ thể gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung của Kế hoạch.

Chi tiết Kế hoạch số 3232/KH - UBND

Phụ lục kế hoạch 

                                                              https://phutho.gov.vn/

 

 

   

 


Các tin khác:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ NĂM 2022

Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ.

Phối hợp triển khai Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.

Ngắm hoàng hôn trên đồi chè Phú Thọ

Kết quả thực hiện dự án " Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ "

CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

HỘI THẢO ĐẦU BỜ MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT CHÈ MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ PHÚ THỌ”

Công nhận thương hiệu Chè Phú Thọ: Nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHÈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN CHÈ PHÚ THỌ

Ra mắt nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”